INFORMACIÓ ADMISSIÓ I MATRÍCULA 2on CURS
(2023/24)

Matrícula 2on i FCT

L’alumnat matriculat en el CIFP L’Embat a l’actual curs escolar 2022-2023 i ha promocionat a 2n, NO ha de participar en el procés d’admissió i SÍ ha de sol·licitar plaça.

Per FP Bàsica, per Grau Mitjà (presencial) i per Grau Mitjà (intensiva) contactar amb la secretaria del centre en disposar de l’informe d’avaluació i saber si promociona a segon o repeteix curs.

L’alumnat extern no matriculat aquest curs escolar 2022-2023 al CIFP L’Embat SÍ ha de participar en el procés d’admissió de l’1 al 30 de juny mitjançant el següent enllaç: 

Portal web Formació Professional CAIB.

Els alumnes de primer que han de repetir i no tenen reserva de plaça han de tornar a participar en el procés d’admissió. En cas de dubte consultau al vostre tutor o a la secretaria del centre.